kontakt         galeria         nasi mistrzowie         ORLIK 2012         Podręczniki        
Rekrutacja - LOMS
ZASADY REKRUTACJI DO LOMS PDF Drukuj
Wpisany przez Bartosik Dagmara   

ZASADY REKRUTACJI

Centrum Kształcenia Sportowego

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

w Szczecinie

rok szkolny 2009/2010

1. W roku szkolnym 2009/2010 w LOMS planujemy utworzyć następujące klasy pierwsze :

 

Oddział

Profil

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Języki obce

I b

interdyscyplinarna dla młodzieży uprawiającej różne dyscypliny sportowe

geografia

biologia

język angielski

 

język angielski

język niemiecki

lub język francuski

I a

mistrzostwa sportowego- specjalność pływanie

chemia

biologia

język angielski

język angielski

język niemiecki

 

 

2. Kandydat do LOMS może otrzymać maksymalnie 200 punktów :

- 50 punktów za egzamin z części humanistycznej,

- 50 punktów z części matematyczno-przyrodniczej,

- 100 punktów w proporcji 80/20 przyznawane będzie za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia ucznia.

 

3. Kandydat może otrzymać maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego oraz trzech następujących przedmiotów :

 

Klasa

Przedmioty punktowane

I a - klasa pływacka

język polski

chemia

biologia

język obcy

I b - klasa interdyscyplinarna

język polski

biologia

geografia

język obcy

 

zgodnie z zasadą :

 

- celujący                  - 20 pkt.

- bardzo dobry          - 16 pkt.

- dobry                      - 12 pkt.

- dostateczny             -  8 pkt.

 

 

 

4. Kolejne 20 punktów przyznawane jest za :

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt.

- osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu

   wojewódzkim - 5 pkt.

- osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym

 

Szczebel

Miejsce

Liczba punktów

 

centralny

1

5

2

4

3

3

 

wojewódzki

1

4

2

3

3

2

 

powiatowy

1

3

2

2

3

1

 

 

Podstawą do uzyskania wyżej wymienionych  punktów jest odpowiednia adnotacja na świadectwie ukończenia gimnazjum,  zaświadczenie lub dyplom z jednoczesnym określeniem szczebla i zajętego miejsca potwierdzonych przez organizatorów.

 

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w punktach 2, 3, 4.

 

Wykaz konkursów przedmiotowych województwa zachodniopomorskiego, uprawniających laureata do wyboru szkoły.:

- Konkurs Polonistyczny,

- Konkurs Matematyczny,

- Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii,

- Konkurs Chemiczny,

- Konkurs Biologiczny,

- Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie,

- Konkurs Geograficzny,

- Konkurs Języka Angielskiego,

- Konkurs Języka Niemieckiego,

- Konkurs Informatyczny.

 

6. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do LOMS w Szczecinie :

 

a) w przypadku klasy interdyscyplinarnej :  

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- kwestionariusz osobowy,

- zaświadczenie o osiągniętych w danej dyscyplinie sportowej wystawione przez klub sportowy,

- opinia trenera,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu;

- zgoda rodziców na wyczynowe uprawianie sportu;

- wysokie osiągnięcia sportowe (klasa sportowa potwierdzona przez Polski Związek Sportowy lub Okręgowy Związek Sportowy uprawianej dyscypliny):

b) w przypadku klasy pływackiej;

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- kwestionariusz osobowy,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu;

- zgoda rodziców na wyczynowe uprawianie sportu,

- opinia trenera,

- wysokie osiągnięcia sportowe : medaliści i finaliści MP,

- członkowie kadry wojewódzkiej i kadry narodowej,

- posiadanie minimum II mistrzowskiej klasy sportowej.